Lịch phim chiếu rạp

Hôm nay (29/06/2017)

Beta Cineplex Thanh Xuân

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 08:50
 • 09:30
 • 10:30
 • 11:25
 • 12:15
 • 13:15
 • 14:00
 • 15:05
 • 15:45
 • 16:45
 • 17:30
 • 18:25
 • 19:15
 • 20:00

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 20:05
 • 22:00

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 09:00
 • 10:45
 • 11:45
 • 13:10
 • 14:35
 • 15:20
 • 16:00
 • 17:30
 • 19:00
 • 20:15
 • 21:00
 • 21:45

Cuộc Chiến Ngầm - The Merciless (C18) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:40
 • 20:30

Giải Mã Giấc Mơ - Ancien and the Magic Tablet (2D/Digital)

 • 12:50
 • 16:30
 • 18:30

Hung Thần Đại Dương - 47 Meters Down (C16) (2D/Digital)

 • 14:50
 • 18:10
 • 22:40

[S.O.S] Sói Trắng (C16) (2D/Digital)

 • 08:55
 • 13:25
 • 22:15

BHD Star Vincom Phạm Ngọc Thạch

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 23:30

CGV Aeon Long Biên

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 08:50
 • 10:25
 • 11:30
 • 12:50
 • 13:25
 • 14:50
 • 15:10
 • 15:30
 • 16:50
 • 18:20
 • 19:20
 • 20:50
 • 22:00
 • 22:50
 • 23:10
 • 23:55

Xóm Trọ 3D (C16) (2D/Digital)

 • 20:40
 • 23:30

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 19:25
 • 21:40

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 08:40
 • 10:20
 • 11:40
 • 12:30
 • 13:15
 • 13:35
 • 14:40
 • 15:25
 • 16:15
 • 17:40
 • 19:10
 • 20:15
 • 20:35
 • 20:50
 • 22:25
 • 22:45

Cuộc Chiến Ngầm - The Merciless (C18) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 18:15
 • 23:15

Hung Thần Đại Dương - 47 Meters Down (C16) (2D/Digital)

 • 08:15
 • 16:35
 • 23:45

Giải Mã Giấc Mơ - Ancien and the Magic Tablet (2D/Digital)

 • 10:15
 • 18:30

Xác Ướp - The Mummy (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:05
 • 10:30
 • 11:20
 • 12:50
 • 15:10
 • 17:10
 • 22:10
 • 23:55

Nữ Thần Chiến Binh - Wonder Woman (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 12:20
 • 15:20

CGV Artemis

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:55
 • 11:15
 • 12:20
 • 13:10
 • 15:30
 • 17:25
 • 18:55
 • 20:00
 • 20:50
 • 21:55
 • 23:10
 • 23:50

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 22:45

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 08:30
 • 12:40
 • 15:05
 • 17:20
 • 18:05
 • 20:15
 • 21:00
 • 23:10

Hung Thần Đại Dương - 47 Meters Down (C16) (2D/Digital)

 • 08:40
 • 15:05

Xác Ướp - The Mummy (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:30
 • 12:50
 • 23:55

Nữ Thần Chiến Binh - Wonder Woman (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:30

CGV Hồ Gươm Plaza

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 08:30
 • 10:45
 • 14:10
 • 17:30
 • 19:00
 • 19:20
 • 22:50
 • 23:35

Xóm Trọ 3D (C16) (2D/Digital)

 • 11:55
 • 23:45

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 21:15

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 08:00
 • 08:50
 • 10:00
 • 10:30
 • 10:55
 • 13:50
 • 14:35
 • 15:30
 • 16:00
 • 16:45
 • 19:10
 • 19:40
 • 20:50
 • 22:05
 • 22:35

Cuộc Chiến Ngầm - The Merciless (C18) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 18:25

Hung Thần Đại Dương - 47 Meters Down (C16) (2D/Digital)

 • 08:05

[S.O.S] Sói Trắng (C16) (2D/Digital)

 • 13:25

Xác Ướp - The Mummy (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:25
 • 16:55
 • 23:30

Nữ Thần Chiến Binh - Wonder Woman (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 14:05

CGV IPH Hà Nội

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 08:00
 • 08:40
 • 09:50
 • 10:35
 • 11:00
 • 11:40
 • 12:30
 • 13:05
 • 14:00
 • 15:15
 • 15:55
 • 18:45
 • 19:45
 • 20:20
 • 21:10
 • 21:40
 • 22:55

Xóm Trọ 3D (C16) (2D/Digital)

 • 10:20
 • 20:40

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 19:05

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 08:05
 • 11:35
 • 12:55
 • 13:55
 • 14:30
 • 15:00
 • 15:50
 • 16:25
 • 17:25
 • 17:55
 • 19:30
 • 21:00
 • 21:20
 • 22:15
 • 22:25
 • 22:45
 • 23:00

Cuộc Chiến Ngầm - The Merciless (C18) (2D/Digital)

 • 10:45
 • 19:20
 • 23:05

Hung Thần Đại Dương - 47 Meters Down (C16) (2D/Digital)

 • 10:40
 • 17:05

Giải Mã Giấc Mơ - Ancien and the Magic Tablet (2D/Digital)

 • 08:25
 • 17:10

[S.O.S] Sói Trắng (C16) (2D/Digital)

 • 08:15

Xác Ướp - The Mummy (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:35
 • 12:35
 • 14:50
 • 20:50

Nữ Thần Chiến Binh - Wonder Woman (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:45
 • 12:25
 • 21:40

CGV MIPEC Tower

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 08:45
 • 09:55
 • 10:45
 • 15:20
 • 16:20
 • 17:15
 • 18:45
 • 19:05
 • 20:45
 • 21:55
 • 23:35
 • 23:55

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 19:15
 • 21:10
 • 23:55

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 08:05
 • 08:20
 • 08:55
 • 10:00
 • 11:00
 • 11:20
 • 12:20
 • 13:00
 • 14:50
 • 16:05
 • 17:50
 • 20:20
 • 20:50
 • 22:45
 • 23:20

Cuộc Chiến Ngầm - The Merciless (C18) (2D/Digital)

 • 18:15
 • 23:30

Hung Thần Đại Dương - 47 Meters Down (C16) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 12:45

Giải Mã Giấc Mơ - Ancien and the Magic Tablet (2D/Digital)

 • 14:00

[S.O.S] Sói Trắng (C16) (2D/Digital)

 • 08:15

Xác Ướp - The Mummy (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 13:50
 • 21:35
 • 23:50

Nữ Thần Chiến Binh - Wonder Woman (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 11:55
 • 20:40

CGV Rice City

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 08:00
 • 08:20
 • 09:55
 • 11:50
 • 13:45
 • 14:35
 • 15:40
 • 16:20
 • 17:35
 • 18:20
 • 19:15
 • 19:30
 • 20:45
 • 21:20
 • 23:15
 • 23:55

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 22:05

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 08:20
 • 10:25
 • 11:25
 • 12:40
 • 13:20
 • 16:15
 • 17:50
 • 19:15
 • 20:15
 • 21:05
 • 22:35
 • 23:10

Hung Thần Đại Dương - 47 Meters Down (C16) (2D/Digital)

 • 10:20

Giải Mã Giấc Mơ - Ancien and the Magic Tablet (2D/Digital)

 • 08:05

Xác Ướp - The Mummy (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:15
 • 10:30
 • 12:20
 • 15:35

Nữ Thần Chiến Binh - Wonder Woman (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 16:30

CGV Vincom Center Bà Triệu

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 08:30
 • 09:30
 • 10:30
 • 11:25
 • 12:30
 • 13:25
 • 14:30
 • 15:20
 • 16:30
 • 18:30
 • 20:30
 • 20:45
 • 21:30
 • 21:50
 • 22:30
 • 23:00
 • 23:50

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 19:10
 • 23:55

Xóm Trọ 3D (C16) (2D/Digital)

 • 09:15

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 08:20
 • 08:30
 • 09:00
 • 11:20
 • 11:30
 • 13:30
 • 14:00
 • 14:30
 • 15:25
 • 17:00
 • 17:20
 • 17:30
 • 18:00
 • 19:30
 • 20:00
 • 20:20
 • 20:30
 • 21:00
 • 22:30
 • 23:00
 • 23:20
 • 23:30

Cuộc Chiến Ngầm - The Merciless (C18) (2D/Digital)

 • 08:05
 • 11:30
 • 18:20

Hung Thần Đại Dương - 47 Meters Down (C16) (2D/Digital)

 • 17:15

Giải Mã Giấc Mơ - Ancien and the Magic Tablet (2D/Digital)

 • 08:30

Xác Ướp - The Mummy (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:50
 • 13:10
 • 22:45

Nữ Thần Chiến Binh - Wonder Woman (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 12:05
 • 15:05
 • 23:25

CGV Vincom Nguyễn Chí Thanh

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 08:10
 • 08:40
 • 09:05
 • 10:50
 • 11:10
 • 12:10
 • 12:50
 • 13:10
 • 13:45
 • 15:10
 • 15:45
 • 17:00
 • 17:45
 • 18:10
 • 18:45
 • 20:45
 • 21:55
 • 23:50

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 21:20
 • 23:10

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 07:50
 • 10:00
 • 12:45
 • 13:25
 • 14:55
 • 15:45
 • 17:10
 • 20:10
 • 22:00
 • 22:30
 • 22:50

Cuộc Chiến Ngầm - The Merciless (C18) (2D/Digital)

 • 08:00
 • 18:50
 • 23:40

Hung Thần Đại Dương - 47 Meters Down (C16) (2D/Digital)

 • 13:00
 • 14:55
 • 17:55

Giải Mã Giấc Mơ - Ancien and the Magic Tablet (2D/Digital)

 • 08:05

Xác Ướp - The Mummy (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 07:45
 • 10:30
 • 16:30
 • 20:10
 • 22:45

Nữ Thần Chiến Binh - Wonder Woman (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:30
 • 19:00

Galaxy - Mipec Long Biên

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 09:30
 • 10:20
 • 11:45
 • 12:30
 • 13:20
 • 14:15
 • 15:00
 • 15:50
 • 16:50
 • 18:00
 • 18:45
 • 19:40
 • 20:30
 • 21:15

Xóm Trọ 3D (C16) (2D/Digital)

 • 10:00
 • 16:00
 • 21:30

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 19:15
 • 20:10
 • 22:10

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 09:20
 • 10:10
 • 11:10
 • 12:00
 • 12:45
 • 13:45
 • 14:40
 • 15:20
 • 16:20
 • 17:15
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:00
 • 20:45
 • 21:45

Cuộc Chiến Ngầm - The Merciless (C18) (2D/Digital)

 • 13:30

Hung Thần Đại Dương - 47 Meters Down (C16) (2D/Digital)

 • 17:30

[S.O.S] Sói Trắng (C16) (2D/Digital)

 • 12:10

Giải Mã Giấc Mơ - Ancien and the Magic Tablet (2D/Digital)

 • 11:30

Dạ Tiệc Máu - Eat Local (C18) (2D/Digital)

 • 09:45

Xác Ướp - The Mummy (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:30
 • 14:00
 • 18:10
 • 22:15

Nữ Thần Chiến Binh - Wonder Woman (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 15:30

Kim Đồng

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 10:10
 • 14:00
 • 16:20
 • 18:20
 • 20:00

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 20:40

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 09:00
 • 10:00
 • 12:40
 • 13:40
 • 15:30
 • 18:00
 • 20:00

Hung Thần Đại Dương - 47 Meters Down (C16) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 12:00
 • 16:00
 • 18:10
 • 21:40

Xác Ướp - The Mummy (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:00
 • 11:40

Lotte Cinema Hà Đông

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 09:00
 • 10:45
 • 12:30
 • 13:20
 • 14:15
 • 15:30
 • 16:00
 • 17:15
 • 17:45
 • 19:30
 • 20:00
 • 21:15

Xóm Trọ 3D (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 11:00
 • 21:40

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 21:30

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 08:40
 • 09:40
 • 10:45
 • 11:35
 • 12:35
 • 13:35
 • 14:30
 • 15:30
 • 16:30
 • 17:25
 • 18:25
 • 19:50
 • 20:20
 • 21:20

Cuộc Chiến Ngầm - The Merciless (C18) (2D/Digital)

 • 09:20
 • 15:05
 • 19:00

Hung Thần Đại Dương - 47 Meters Down (C16) (2D/Digital)

 • 11:30

Vùng Đất Quỷ Dữ: Vendetta (C18) (2D/Digital)

 • 08:45

Xác Ướp - The Mummy (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:45
 • 14:35
 • 16:40
 • 21:10

Nữ Thần Chiến Binh - Wonder Woman (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 11:50
 • 18:45

Cướp Biển Vùng Caribbean: Salazar Báo Thù (C13) (3D/2D/Digital)

 • 13:00
 • 17:20

Lotte Cinema Landmark

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 08:50
 • 10:40
 • 12:30
 • 14:20
 • 16:10
 • 18:00
 • 19:50
 • 21:40

Xóm Trọ 3D (C16) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 13:20
 • 15:20
 • 17:20
 • 21:20

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 19:20

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 09:00
 • 09:30
 • 11:55
 • 12:25
 • 14:50
 • 15:20
 • 17:45
 • 18:15
 • 20:40
 • 21:10

Cuộc Chiến Ngầm - The Merciless (C18) (2D/Digital)

 • 11:15
 • 15:35
 • 19:55

Hung Thần Đại Dương - 47 Meters Down (C16) (2D/Digital)

 • 22:10

Xác Ướp - The Mummy (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:15
 • 13:30
 • 17:50

Nữ Thần Chiến Binh - Wonder Woman (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 08:40

Lotte Cinema Thăng Long

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 08:50
 • 10:30
 • 12:10
 • 13:50
 • 15:30
 • 17:10
 • 18:50
 • 20:30
 • 22:10

Xóm Trọ 3D (C16) (2D/Digital)

 • 08:30
 • 10:30
 • 12:30
 • 21:50

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 18:55
 • 21:00

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 08:40
 • 11:20
 • 14:00
 • 16:40
 • 19:20
 • 22:00

Hung Thần Đại Dương - 47 Meters Down (C16) (2D/Digital)

 • 09:00
 • 15:25

Xác Ướp - The Mummy (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 13:20
 • 14:30
 • 16:35
 • 19:45

Nữ Thần Chiến Binh - Wonder Woman (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:40
 • 17:05

Platinum - The Garden Shopping Center

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 10:15
 • 10:30
 • 11:00
 • 12:10
 • 12:40
 • 13:50
 • 14:20
 • 15:30
 • 16:00
 • 17:10
 • 17:40
 • 18:50
 • 19:20
 • 20:30
 • 21:00

Quái Xế Baby - Baby Driver (C16) (2D/Digital)

 • 20:00
 • 21:00

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 10:15
 • 10:30
 • 12:00
 • 12:55
 • 13:10
 • 14:45
 • 15:35
 • 15:50
 • 17:30
 • 18:15
 • 18:30
 • 20:15
 • 21:10

Hung Thần Đại Dương - 47 Meters Down (C16) (2D/Digital)

 • 10:20
 • 14:35
 • 18:20

Xác Ướp - The Mummy (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 16:15

Nữ Thần Chiến Binh - Wonder Woman (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 12:00

Rạp Tháng 8

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 12:00
 • 16:20
 • 19:45

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 09:40
 • 12:20
 • 13:40
 • 15:00
 • 16:20
 • 17:40
 • 19:20
 • 20:20

Cuộc Chiến Ngầm - The Merciless (C18) (2D/Digital)

 • 10:30
 • 15:00
 • 18:45

[S.O.S] Sói Trắng (C16) (2D/Digital)

 • 10:55
 • 14:30
 • 21:30

Dạ Tiệc Máu - Eat Local (C18) (2D/Digital)

 • 08:50
 • 17:05

Xác Ướp - The Mummy (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 10:00
 • 12:00
 • 14:00
 • 16:00
 • 18:00
 • 20:00

Đảo Của Dân Ngụ Cư (C18) (2D/Digital)

 • 12:45

TTCP - Quốc Gia

Kẻ Trộm Mặt Trăng 3 - Despicable Me 3 (3D/2D/Digital)

 • 09:05
 • 09:50
 • 10:40
 • 11:25
 • 12:15
 • 13:00
 • 13:50
 • 14:35
 • 15:25
 • 16:10
 • 17:00
 • 17:45
 • 18:35
 • 19:20
 • 20:10
 • 20:55
 • 21:45

Xóm Trọ 3D (C16) (2D/Digital)

 • 11:25
 • 13:20
 • 15:15
 • 17:10
 • 19:05
 • 21:00
 • 22:30

Transformers: Chiến Binh Cuối Cùng - Transformers: The Last Knight (C13) (IMAX/3D/2D)

 • 09:30
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:40
 • 13:40
 • 14:40
 • 15:20
 • 16:20
 • 17:20
 • 18:00
 • 19:00
 • 20:00
 • 21:40
 • 22:30

Cuộc Chiến Ngầm - The Merciless (C18) (2D/Digital)

 • 16:10
 • 22:15

Hung Thần Đại Dương - 47 Meters Down (C16) (2D/Digital)

 • 13:00
 • 18:05

[S.O.S] Sói Trắng (C16) (2D/Digital)

 • 14:35
 • 19:40

Giải Mã Giấc Mơ - Ancien and the Magic Tablet (2D/Digital)

 • 12:30
 • 18:10

Dạ Tiệc Máu - Eat Local (C18) (2D/Digital)

 • 11:20
 • 16:30
 • 21:35

Xác Ướp - The Mummy (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:25
 • 09:45
 • 11:40
 • 13:35
 • 15:30
 • 17:25
 • 19:20
 • 20:40
 • 21:15

Nữ Thần Chiến Binh - Wonder Woman (C13) (2D/3D/Digital/IMAX)

 • 09:50
 • 12:15
 • 14:40
 • 17:05
 • 19:30
 • 21:55

Cướp Biển Vùng Caribbean: Salazar Báo Thù (C13) (3D/2D/Digital)

 • 10:00
 • 14:15
 • 16:25
 • 20:40