Ngày 29 tháng 7 mới thực sự là ngày tận thế của loài người?

29/07/2016 08:44

Ngày 29 tháng 7 mới thực sự là ngày tận thế của loài người?

Trong quá khứ, đã có rất nhiều lời tiên đoán sai về "ngày tận thế" của loài người, và giờ chúng ta lại chuẩn bị...